ما اینجا هستیم تا به شما خدمت کنیم

خرسندیم از اینکه گروه معماری آرکیتکت انتخاب شما بوده است

محمد قاسم پور
محمد قاسم پورمدیر عامل و موسس
علی مهری
علی مهریموسس و شریک
حسین ربانی راد
حسین ربانی رادموسس و شریک
شریک آینده
شریک آیندهسرمایه گذار
ویل باررو
ویل باررومدیر منابع انسانی
ایندیگو ویولت
ایندیگو ویولتتوسعه تجاری